Menu

鄭穎俐老師 (Ms. Lily Cheng)

學士部專任聖經輔導教師

台灣逢甲大學經濟學系   經濟學學士 1985
改革宗神學院   聖經輔導碩士 2004
改革宗神學院   神學碩士修業中

1985-1994    一統資訊股份有限公司
1989-1992    基督教宇宙光輔導中心協談義工
1994-2001    雲林縣林內鄉農會信用部電腦室主管
1997-1999    台灣基督教長老會林內教會執事
2001-2004    台北市聖道兒童之家育幼院實習
2011-2013    石牌信友堂執事
2006-           基督教晨曦會福音戒毒機構門徒培訓講師
2004-           珍愛家庭中心主任、協談員

著作:《婚姻的藍圖》

Go to top